Algemene Voorwaarden Groot Nieuws abonnement

 

De dienst, het abonnement is in samenwerking met T-Mobile Nederland samengesteld. Om die reden hanteren wij vrijwel dezelfde leveringsvoorwaarden, waar onderstaande de belangrijkste zijn aangegeven:

 1. GrootNieuws abonnement hanteert de prijzen van de abonnementen volgens de website van grootnieuwsabonnement.nl.
 2. GrootNieuws abonnement gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke regels. Uw vindt deze op onze website www.GrootNieuws abonnement.nl in het privacy statement.
 3. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor alle kosten die met uw abonnement worden gemaakt. Is uw apparaat met simkaart gestolen of vermoed uw misbruik, meld het ons zo snel mogelijk! Wij blokkeren dan uw simkaart. Tot aan het moment van de melding blijf uw namelijk zelf verantwoordelijk voor de gebruikskosten. De blokkering heeft geen invloed op de minimale looptijd van uw abonnement en uw vaste maandelijkse abonnementskosten.
 4. Uw ontvangt van ons een T-Mobile simkaart van ons waarmee uw gebruik kunt maken van het GSM netwerk. Deze simkaart blijft eigendom van GrootNieuws abonnement. Uw mag de simkaart alleen gebruiken in combinatie met een CE-gecertificeerd apparaat. Uw mag geen wijzigingen op de simkaart aanbrengen of deze gebruiken in combinatie met een simbox.
 5. Looptijd: Uw Abonnement heeft een minimale looptijd. Deze vindt uw terug in de welkomsbrief. Als uw uw abonnement wilt opzeggen kan de opzegging pas ingaan op een datum gelegen op- of na het verstrijken van de minimale looptijd. Na de minimale looptijd wordt uw abonnement tegen het normale tarief omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Uw abonnement is dan elk moment opzegbaar. De opzegtermijn is altijd een maand.
 6. GrootNieuws abonnement heeft het recht, indien opgelegd door T-Mobile, uw abonnement of onderdelen daarvan eenzijdig te wijzigen als we dit nodig vinden voor onze bedrijfsvoering. T-Mobile kan bijvoorbeeld van mening zijn dat bepaalde abonnementsvormen niet meer passen bij de ontwikkelingen in de markt en techniek en/of onevenredig veel capaciteit van de systemen vergt. Als de wijziging voor u niet voordelig is zullen we uw tijdig informeren en de mogelijkheid bieden om uw abonnement op te zeggen. De mogelijkheid om op te zeggen geldt niet als de wijziging een gevolg is van een door de overheid vastgestelde regeling.
 7. De factuur wordt maandelijks digitaal aan verzonden. De factuur is gebaseerd gekozen abonnement plus eventuele aanvullende diensten of diensten alsmede het de verbruikskosten van de voorgaande maand. Het factuurbedrag zal elke maand rond de 10e van de maand automatisch worden geïncasseerd van het door jou opgegeven rekeningnummer en worden bijgeschreven op het rekeningnummer van GrootNieuws abonnement.
 8. GrootNieuws abonnement kan haar diensten alleen aanbieden als de betalingsverplichtingen worden nagekomen. Als dit niet gebeurt, dan behouden wij ons al onze wettelijke rechten voor. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de levering van onze diensten opschorten, het abonnement beëindigen en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen of de vordering overdragen aan een incassobureau.
 9. Als uw diensten van derde partijen afneemt door bijvoorbeeld applicaties te downloaden of gebruik te maken van sms-diensten, zal GrootNieuws abonnement de kosten die uw hierbij eventueel maakt namens de derde partij bij u incasseren. Deze kosten vind uw terug op uw factuur onder gebruikskosten.
 10. Zijn er vragen over een factuur? Neem dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken na de factuurdatum contact met ons op. De gebruiksgegevens voor het maken van een factuur worden beperkt bewaard.
 11. GrootNieuws abonnement is gerechtigd om ieder jaar in januari het maandbedrag van uw abonnement aan te passen als gevolg van inflatie. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumenten-prijsindexcijfer van het CBS over het voorafgaande jaar van 1 juli tot en met 30 juni.
 12. Aansprakelijkheid: GrootNieuws abonnement is op geen enkele wijze aansprakelijk, anders dan door T-Mobile is aangegeven.
 13. Als abonnementhouder bent uw er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die uw bij het afsluiten van het abonnement aan ons hebt verstrekt correct zijn. Als uw verhuist of een ander e-mailadres, of IBAN nummer krijgt, moet uw dat tijdig aan ons doorgeven zodat wij over de juiste gegevens beschikken om uw per post of mail te bereiken.
 14. Zie bijlage Aanvullende voorwaarden voor inzake gebruik van diensten.
 15. Vragen? Zijn er vragen dan verwijzen wij u naar de FAQ op grootnieuwsabonnement.nl of u kunt bellen naar: 085 0186541

 

Aanvullende Voorwaarden Redelijk Gebruik

 1. De abonnementen zijn specifiek bedoeld voor individueel mobiel gebruik op smartphones en tablets.
 2. De abonnementen zijn bedoeld voor individueel gebruik en niet voor commerciële doeleinden, zoals het (tegen betaling) beschikbaar stellen van de verbinding aan derden of het beschikbaar stellen van de verbinding aan meerdere gebruikers.
 3. De abonnementen zijn bedoeld voor consumenten/gebruikers met een woon of verblijfplaats in Nederland, of een stabiele link met Nederland, wat zich uit in een frequente en substantiële aanwezigheid.

 

Verder heeft T-Mobile als voorwaarden:

 1. T-Mobile wil haar klanten nu en in de toekomst een goede ervaring bieden op haar mobiele netwerk, ook wil T-Mobile voorkomen dat de integriteit en continuïteit van haar netwerk wordt aangetast. T-Mobile behoudt zich daarom het recht voor om maatregelen te nemen om congestie ofwel overbelasting van haar netwerk te voorkomen. T-Mobile zal je dan uiteraard tijdig over deze maatregelen informeren.
 2. T-Mobile verstaat in ieder geval, doch niet uitsluitend, onder “Oneigenlijk gebruik” danwel “misbruik”:
 • Gebruik dat voortkomt uit de omstandigheid dat de klant geen woonof verblijfplaats in Nederland heeft en/of geen stabiele link heeft met Nederland. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het feit dat over een periode van minimaal 4 maanden de aanwezigheid en/of het gebruik van (data) diensten in het buitenland groter is dan in Nederland, de SIM kaart langere periodes inactief is en/of enkel wordt gebruikt om te roamen of enkel wordt gebruikt voor telefoongesprekken in of vanuit de EU of USA;
 • Gebruik dat voortkomt uit (georganiseerde) wederverkoop van de abonnementen aan personen zonder woon- of verblijfplaats in Nederland en/of zonder stabiele link met Nederland; Indien T-Mobile vaststelt dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, danwel

misbruik, behoudt zij zich het recht voor het maximale gereguleerde tarief wholesale voor het roamingverkeer in rekening te brengen en/of het verbruik tegen de reguliere tarieven zoals opgenomen in de tarievenoverzicht in rekening te brengen, de schade te verhalen en/of de dienstverlening (wholesale tijdelijk of permanent) te beëindigen.

 1. Indien onbeperkt bellen in de EU (of EU/USA (uitsluitend het T-Mobile US Netwerk)) of de bundel “Onbeperkt bellen naar de EU” onderdeel uitmaakt van je abonnement, geldt op basis van een redelijk gebruik dat er naar maximaal 300 verschillende internationale vaste en mobiele nummers per maand kan worden gebeld per Abonnement/ Aansluiting. Met uitzondering van Servicenummers.
 2. T-Mobile behoudt zich het recht voor om bij handelen in strijd met redelijk gebruik met onbeperkt bellen in de EU (of EU/USA (uitsluitend het T-Mobile US Netwerk)) of met de bundel “Onbeperkt bellen naar de EU” het verbruik tegen de reguliere tarieven zoals opgenomen in het tarievenoverzicht in rekening te brengen of het verbruik in de EU (of EU/USA) uit te zetten. T-Mobile behoudt zich daarnaast het recht voor om bij onredelijk gebruik hier contact over op te nemen met de klant.
 3. In het geval van (een vermoeden van) omzeiling van deze bepalingen van de Aanvullende Voorwaarden Redelijk Gebruik dan wel gebruik op een manier waarvoor de abonnementen niet bedoeld zijn, oneigenlijk gebruik, heeft T-Mobile het recht om de verbinding tijdelijk op te schorten of om de snelheid of kwaliteit van de verbinding tijdelijk te beperken. T-Mobile informeert je van te voren als dit gebeurt. T-Mobile heeft het recht om de abonnement te wijzigen naar de hoogst mogelijke internetabonnement met een nationaal limiet of om de overeenkomst te beëindigen. T-Mobile is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daar uit voortvloeit en je blijft uiteraard kosten verschuldigd voor de wel gemaakte kosten.
 4. T-Mobile behoudt zich het recht voor om de Aanvullende Voorwaarden Redelijk Gebruik eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. T-Mobile zal bij een voor jouw negatieve wijziging, je hier tijdig over informeren.